κ. Τερζίδου = δικαιώματα

Επίσης υπάρχει η κάτωθι νομοθεσία με κάποιες παραμέτρους : 1972υπουργΑπόφ42994 , 1998-3-8έγγραφοΣτασινόπουλου , 2000πολ1130 , 2012εγκύκλιοςΣυμβολΣυλλ-6 ,

Παρακαλώ όποιος έχει κάτι που μου λείπει να το στείλει

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ……… {{ zηλ = 50 αναλογικές // 100 κληρονομιάς αποδοχή }}

ΘΥΡΙΔΑ εγγράφων ( = ΘΑ …. από πολίτη ) ………… {{{ zηλ = 50/έτος }}}

……………………………………………….…. νομοθεσία ……………….

……………………………………………….…. κατά είδος ……………….

……………………………………………….…. ΕΠΕΤΑΙ ……………….

δικαιώματα

μεταγραφή

επικύρωση υπογραφής

απόγραφο

πιστοποιητικό { zηλ = αίτηση + χαρτόσημα ( αίτησης & πιστοποιητικού )

+ πήγαινε + έλα + τηλέφωνα }

ΕΝΦΙΑ

φορολογική ενημερότητα

υπεύθυνη δήλωση

κλπ έγγραφο

συμβουλή ή οδηγία

σεξουαλική παρενόχληση { με φυσική παρουσία ( όποτε έρχεται Λιμένα

περνάει να ξαναρωτήσει τα ίδια πράγματα ) }

σεξουαλική παρενόχληση { τηλεφωνικώς ( όποτε θυμάται … χαίρεται

( ρωτώντας τα ίδια πράγματα ) }