γ = αγροτικα

Άξονας 1ος : ανταγωνιστικότητα γεωργίας , δασοκομίας & μπλα μπλα
111 = Επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις ενημέρωσης
112 = Εγκατάσταση νέων γεωργών …….. doc
113 = Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών
114 = συμβουλευτικες υπηρεσιες γεωργικών & δασοκομικών
121-Α = Εκσυγχρ. γεωργ. εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης) …. doc …… pdf    
121-Β = Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Η/Υ)
122 = Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών
123-Α = Μεταποίηση – Εμπορία ….. doc
123-Β = Αύξηση αξίας των δασοκομικών προϊόντων (Μεταποίηση – Εμπορία)
125 = Υποδομή για ανάπτυξη γεωργίας και της δασοκομίας
Α1 = εγγειοβελτιωτικά έργα ……. doc
Α2 = έργα αναδασμών … doc
Α5 = βελτίωση προσπελασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλεύσεις …. doc
Β = δασικό οδικό δίκτυο ….. doc  
126 = φυσικές καταστροφές
131 = Εκπλήρωση των προτύπων με βάση την κοινοτική νομοθεσία
132= Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων …. doc
133 = Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης
2ος Άξονας : Προστασία του περιβάλλοντος ….
211 = εξισωτικη γεωργων ορεινών περιοχών
212 = εξισωτικη γεωργων εκτός των ορεινών περιοχών
213 = ενισχύσεις Natura 2000 & για τα Νερά
214 = Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις
…….. α1 = Βιολογική γεωργία
…….. α2 = Βιολογική κτηνοτροφία
…….. γ1 = Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
…….. γ4 = Στήριξη του τομέα της κτηνοτροφίας
…….. γ6 = Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
216 = Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
…….. α2 = Αγορά – Διατήρηση του Ελληνικού ποιμενικού
…….. β2 = Αποκατάσταση Αναβαθμίδων
221 = Πρώτη δάσωση γεωργικής γής
223 = Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης
224 = Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)
226 = Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού
1 = αντιπυρική προστασία … doc
227 = Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις
3ος Άξονας : ΟΠΑΑΧ…..doc
311 = Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες ….. proskl311
312 = Στήριξη … πολύ μικρών επιχειρήσεων …… proskl312
313 = Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ….. proskl313
321 = Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
322 = Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών
323 = Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
341 = Απόκτηση δεξιοτήτων & μπλα μπλα
4ος Άξονας : Leader
1η πρόσκληση Ν. Καβάλας …. 05-09 έως 19-11-2010 …………. pdf
411 = Ανταγωνιστικότητα
412 = Περιβάλλον
413 = Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση
421 = Συνεργασίες
431 = Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων & εμψύχωση