3οΚΠΣ (2000-06)

Γ’ Κ.Π.Σ. (2000-2006) , σε χιλ ευρώ , σε τιμές 2000
Συνολικός Προϋπολογισμός = 44.363.540
Εθνική Δημόσια Συμμετοχή = 11.126.075
Κοινοτική Συμμετοχή = 22.707.000
Ιδιωτική Συμμετοχή = 10.730.465
Για την επίτευξη των στόχων του ΚΠΣ 2000-2006 καταρτίστηκαν & υλοποιηθηκαν 25 Επιχειρησιακά Προγράμματα εκ των οποίων
— τα 11 είναι Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
— τα 13 είναι Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας και στα οποία έχει κατανεμηθεί το 1/3 περίπου των διαθέσιμων πιστώσεων για την περίοδο 2000-2006
1] Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
ε.π. Εκπαίδευση – Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και βελτίωση των υποδομών.
*ε.π. Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση – Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με στόχο την πρόληψη της ανεργίας και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής επανένταξης μέσα από εξατομικευμένη προσέγγιση. Ποιοτική κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων
*ε.π. Δρόμοι, λιμάνια, αστική ανάπτυξη & Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, αστικές συγκοινωνίες – Τα δύο αυτά προγράμματα έχουν στόχο την ολοκλήρωση της ένταξης της χώρας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, τη μείωση των επιπτώσεων από την περιφερειακή της θέση στην Ε.Ε. και το μεγαλύτερο άνοιγμά της προς την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, καθώς και τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον.
*ε.π.Ανταγωνιστικότητα – Ποικίλες ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις (κυρίως τις μικρομεσαίες) και για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, κυρίως χάρη σε νέες μορφές χρηματοδότησης, βελτίωση της τουριστικής προσφοράς, επέκταση του ενεργειακού δικτύου και διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών.
*ε.π. Αγροτική ανάπτυξη – Ενισχύσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στις δραστηριότητες μεταποίησης και διάθεσης στην αγορά με στόχο τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας , με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας χάρη σε ολοκληρωμένες δράσεις τοπικής ανάπτυξης.
ε.π. Αλιεία – Εκσυγχρονισμός του στόλου και του εξοπλισμού και εξορθολογισμός της παραγωγής , λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των αλιευτικών πόρων και του περιβάλλοντος.
ε.π. Περιβάλλον – Διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων. Προσαρμογή στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε ότι αφορά το πόσιμο νερό, τα λύματα και τα απόβλητα. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και παιδεία.
ε.π. Πολιτισμός – Αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και προώθηση του σύγχρονου πολιτισμού.
ε.π. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια – Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας, κατάρτιση του προσωπικού, μεταρρύθμιση του τομέα της πνευματικής υγείας.
ε.π. Κοινωνία της Πληροφορίας – Προώθηση των τεχνολογιών της πληροφορίας στις δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, τις τοπικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξη των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας.
2] Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ( ΠΕΠ ) :
Αν. Μακεδονίας – Θράκης , Κεντρ. Μακεδονίας , Δ. Μακεδονίας , Ηπείρου , Θεσσαλίας , Ιονίων Νήσων , Δ. Ελλάδας , Στ. Ελλάδας , Αττικής , Πελοποννήσου , Β. Αιγαίου , Ν. Αιγαίου , Κρήτης 
Το κοινό τους σημείο είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των περιφερειακών και τοπικών αρχών να εφαρμόσουν ένα πλήρες φάσμα δράσεων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης , που περιλαμβάνουν όχι μόνο έργα υποδομής αλλά και την στήριξη της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας, των ανθρώπινων πόρων και της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας ή και ακόμα της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Οι δράσεις προς όφελος των απομονωμένων, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών θα συμβάλουν στη μείωση των εσωτερικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών.
zηλ & 3ο ΚΠΣ …… doc