χ = ΕΣΠΑ-περιβ.

Άξονας 1: Υδατικό Περιβάλλον
Μέτρο 1.1: Παρακολούθηση ποιότητας νερών ( επιφανειακών, υπόγειων νερών, συμπεριλαμβανομένων και των νερών που προορίζονται για πόσιμα, καθώς και των παράκτιων και θαλάσσιων νερών )
Μέτρο 1.2: Ειδικές παρεμβάσεις στον τομέα της αποχέτευσης και ειδικά έργα ( Δρασεις : Διαχείριση των αποβλήτων, Απόβλητα, Αποχέτευση ) …… doc
Άξονας 2: Στερεά Απόβλητα
Μέτρο 2.1: Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ( Δρασεις : Βιομηχανικά απόβλητα, Γεωργικά απόβλητα, Οικιακά απόβλητα )
Μέτρο 2.2: Διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
Άξονας 3: Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Μέτρο 3.1: Πολιτική Προστασία ( μηχανισμοι αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων , οπως Τεχνολογικά Ατυχήματα, Φυσικές καταστροφές )
Μέτρο 3.2: Προστασία και Αποκατάσταση Τοπίων ( Η προστασία και αποκατάσταση τοπίων από παράνομες ή οχλούσες δραστηριότητες π.χ. αυθαίρετη δόμηση, απορρίμματα, εξορύξεις , κλπ . Επισης η προστασία εδαφών και ακτών από διάβρωση )
Μέτρο 3.3: Καταπολέμηση Θαλάσσιας Ρύπανσης ( Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από ρύπανση που προέρχεται από χερσαίες πηγές και από τη ναυτιλία )
Άξονας 4: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον – Θόρυβος
Μέτρο 4.1: Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ( Δρασεις : Ατμοσφαιρική ρύπανση, Ρύπανση της στρατόσφαιρας, Φαινόμενο Θερμοκηπίου, Κλιματική αλλαγή )
Μέτρο 4.2: Μείωση ηχορύπανσης ( Η δημιουργία υποδομής για τη βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές )
Άξονας 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
Μέτρο 5.1: Θεσμοί
Μέτρο 5.2: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
Άξονας 6: Άλλες Περιβαλλοντικές Δράσεις
Άξονας 7: Χωροταξία – Πολεοδομία – Αναπλάσεις 

Μέτρο 7.1: Χωροταξία – Πολεοδομία ( Δράσεις οργάνωσης αστικού & εξωαστικού χώρου . Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, καθώς και σε περιοχές που απαιτούν ειδικές χωρικές παρεμβάσεις )
Μέτρο 7.2: Αναπλάσεις στο δομημένο περιβάλλον με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία ( για την προστασία και ανάπλαση περιοχών με ιδιαίτερη ιστορική αξία, οικολογικό και πολιτιστικό απόθεμα, βιοποικιλότητα, ιδιαίτερο παραδοσιακό χαρακτήρα, κλπ . Δρασεις : Πολεοδομική ανάπλαση, Καινοτομία, Βιοποικιλότητα, Πολιτιατικός Τομέας, Λαϊκή Πολιτιστική Παράδοση, Τοπική Πολιτιστική Παράδοση )
Άξονας 8: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι 
Μέτρο 8.1: Προστασία & διαχείριση βιοτόπων-οικοτόπων, Προστασία ειδών, Περιοχές Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους ( Απόλυτη προτεραιότητα στις περιοχες NATURA 2000 & ιδίως στις ζωνες Ειδικής προστασίας οδηγία 1979/409/ΕΟΚ . Θα εγκαθιδρυθεί καθεστώς ολοκληρωμένης προστασίας σε τουλάχιστον 25 σημαντικές προστατευόμενες περιοχές )
Μέτρο 8.2: Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας ( υπηρχε & στο3ο ΚΠΣ ???)
Άξονας 9: Περιβαλλοντικές Δράσεις με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα 
Μέτρο 9.1: Έργα Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα ( Δρασεις : Δημόσια & Ιδιωτική Επένδυση )
Άξονας 10: Τεχνική Βοήθεια