υΧ = ΠΕΧΩΔΕ

1] σχέδια Πόλης – Αιγιαλός – κλπ χωροθέτησης
1] σχέδιο πόλης
1] έννοιες &ορισμοί
2.1]  εισφορά [ προκαταβολή ιδιοκτητών που πρόκειται να ενταχθούν
3.1]  αντικειμενική αξία [ εντός σχεδίου
3.2]            -//-                  [ προσδιορισμός αξίας
8.11.1 ] Καβάλα [ Χρυσούπολη ( Ζαρκαδιά
9] Θάσος
11.11] Λιμένας [ έγκριση γενικού Πολεοδομικού σχεδίου
11.12.11]  -//-   [ τροποποίηση ( χρήσης στα Ο.Τ. 111 , 120
11.12.12]  -//-               -//-           [ ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 177
11.12.13]  -//-               -//-           [ ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 187
11.12.14]  -//-               -//-           [ όροι δόμησης στα μικρά οικόπεδα του Τομέα 1
11.12.15]  -//-               -//-           [ ρυμοτ. σχεδίου στα Ο.Τ. 116,116α,134,137,138,144,151,167,174
11.12.16]  -//-               -//-           [ προ 1923 ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 30α
11.12.17]  -//-               -//-           [ προ 1923 ρυμοτ. σχδίου στα Ο.Τ. 30α , 69 , 103α , 104 , 109
11.12.18]  -//-               -//-           [ γενικού Πολεοδομικού σχεδίου
11.12.19]  -//-               -//-           [ ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 30
11.12.20]  -//-               -//-           [ ρυμοτομ. σχεδίου ως προς την χρήση γης στο Ο.Τ. 171
11.12.21]  -//-               -//-           [ ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 111 , 120
11.13]        -//-   [ έγκριση Πολεοδομικών μελετών των πολεοδομικών ενοτήτων 1 , 2
11.14.11]  -//-   [ διάφορα ( χρήση γης για βιολογικό στο δάσος στο Νυστέρι
11.14.12]  -//-           -//-      [ χωροθέτηση στο λιμάνι
11.15.11]  -//-   [ αναθεώρηση ( προ 1923 ρυμοτομικού σχεδίου
11.15.12]  -//-            -//-            [ προ 1923 ρυμοτομικού σχεδίου
11.15.13]  -//-            -//-            [ ρυμοτομικού σχεδίου
11.16.11]  -//-   [ επέκταση ( ρυμοτομικού σχεδίου
12.2.11] Ποταμιά [ Σκάλα ( τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 3 , 5
12.2.12]  -//-           -//-    [ τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 4 , 9 , 9α
13.1.11] Παναγία [ χωριό ( ζώνη οικιστικού ελέγχου , κλπ
13.1.12]      -//-          -//-     [ έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού
13.2.11]      -//-      [ Χρ. Αμουδιά ( ζώνη οικιστικού ελέγχου , κλπ
13.2.12]      -//-                 -//-         [ έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομ. ενοτήτων 1 , 2
14.1] Ραχώνι
15.1.11] Πρίνος [ Καζαβίτι ( χαρακτηρισμός οδού Πρίνος – Καζαβίτι ως κύρια δημοτική
15.2.11]    -//-      [ Πρίνος ( τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 39
15.2.12]    -//-           -//-      [ τροποπ. ρυμοτ. σχεδίου στα απέναντι από Ο.Τ. 175
15.2.13]    -//-           -//-      [ τροποπ. ρυμοτομ. σχεδίου στο Ο.Τ. 28
15.3.11]    -//-      [ Σκάλα ( τροπ. ρυμ. σχεδίου ως προς ύψος κτιρίων στα 2 παράλια Ο.Τ. πριν τσαΐρια
15.3.12]    -//-           -//-     [ γραμμή δόμησης Ξανθιώτη Σταματίας
15.3.13]    -//-           -//-     [ ρυμοτομικό σχέδιο
16.2.11] Σωτήρος [ Σκάλα ( τροποποίηση σχεδίου και όρων δόμησης
17.2.11] Καλιράχη [ Σκάλα ( έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου και όρων δόμησης
18.1.11] Μαριές [ χωριό ( χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού οικισμού και όροι δόμησης
19.2.11] Λιμενάρια [ Καλύβια ( ρυμοτομικό σχέδιο
19.3.11]     -//-         [ Λιμενάρια ( τροποποίηση ρυμοτομ. σχεδίου στο Ο.Τ. – 44
20.6.1.1] Θεολόγος [ διάφορα ( Θυμωνιά ( οριοθέτηση οικισμού
2] αναδασμός
1] έννοιες & ορισμοί
2] διενέργεια
3.1] τίτλος [ παραχώρηση
9] Θάσος
17.1] Καλιράχη [ 2003-2009
3] αιγιαλός
1 ] έννοιες & ορισμοί
2.1 ] εγκαταστάσεις & έργα [ διατήρηση
3.1] περίφραξη
4.1] παραχώρηση χρήσης στους ΟΤΑ
9] Θάσος
11.11] Λιμένας [ Μαρίνα
11.12]     -//-      [ Γλυκάδι
11.13]     -//-      [ Μακρύαμμος
11.14]     -//-      [ Βρουλίδια
11.15]     -//-      [ Μακρύαμμος – Κόκκινου
11.16.11] -//-     [ νέο λιμάνι ( επανακαθορισμός
11.16.12] -//-            -//-        [ εξομοίωση με χερσαία Ζώνη
11.17]      -//-     [ Ταρσανάς = επανακαθορισμός
15.11] Πρίνος [ Χαριτόπουλοι – χαρακτηρισμός καρνάγιου ως παραδοσιακό
17.11] Καλιράχη [ επανακαθορισμός οριογραμμών
17.12]      -//-        [ εξομοίωση με ζώνη λιμένα του Αλιευτικού καταφυγίου
19.11] Λιμενάρια [ επανακαθορισμός στο Δυτικό τμήμα
19.12]     -//-         [ χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμάνι
19.13]     -//-         [ επανακαθορισμός στο Ανατολικό τμήμα
20.11] Θεολόγος [ Αρσανάς
20.12.11]  -//-       [ Αστρίς ( Κόκκινα
20.12.12]  -//-           -//-      [ Ψιλή Άμμος
20.13]       -//-        [ Αλυκή
20.14]       -//-        [ έμπροσθεν ιδιοκτησίας των Lugari Remo – Laura
20.15]       -//-        [ Θυμωνιά
4] υδατορέματα
1 ] γενικά
9] Θασος
11.11.11] Λιμένας [ κεντρικό ( έμπροσθεν Μυρώνη
11.11.12]     -//-              -//-     [ όλο
11.12.11]     -//-      [ ανατολικό ( όλο
12.2.11] Ποταμιά [ Σκάλα ( νότιος χείμαρος – επικύρωση οριογραμμών
13.2.11] Παναγία [ Χρ. Αμμουδιά ( οριοθετήσεις
14.2.11] Ραχώνι [ Σκάλα ( στα Ο.Τ. 66 , 15 , 16 , 18 , 19
14.2.12]     -//-          -//-     [ στα Ο.Τ. 16 , 20
14.2.13]     -//-          -//-     [ έναντι οικοπέδου 1652
15.1.2.11] Πρίνος [ Καζαβίτι ( Μικρό ( επί Στεργιάδη Αργυρή
15.3.11]     -//-        [ Σκάλα ( οριογραμμές όλων
15.3]          -//-        [ Όρμος ( ρέματα = οριογραμμές
17.1.11] Καλιράχη [ χωριό ( Πλατανούδι – οριογραμμές χειμάρου
18.2.11] Μαριές [ Σκάλα ( γέφυρα
18.2.12]    -//-           -//-    [ οριοθέτηση στην Πλατάνα – Θαλασσινοί
20.1.11] Θεολόγος [ Θεολόγος ( οριοθέτηση τμήματος χειμάρου Λιμεναρίων
20.2.11]      -//-        [ Ποτός ( οριοθέτηση ρέματος
20.2.12]      -//-             -//-     [ οριοθέτηση Θεολόγου λάκος
20.2.13]      -//-             -//-     [ οριοθέτηση Μέλισσα λάκος
20.3.11]      -//-        [ Αλυκή ( οριοθέτηση
20.4.11]      -//-        [ Κοίνυρα ( οριοθέτηση στο Ο.Τ. 52-53 , Κοντογιάννη
20.5]           -//-         [ Αρσανας -οριοθέτηση
5] αναδάσωση

1] έννοιες & ορισμοί
2] διενέργεια
9] Θάσος  
11.11] Λιμένας [ Μούργενα
13.11] Παναγία [ Κηρδάς – Αγ. Δημήτριος
13.12] …. -//- …. [ Αγ. Δημήτριος
13.13] …. -//- …. [ Κληματσίδα
14.1] Ραχώνι [ Άγ. Δημήτριος = μερική άρση
18.2.11] Μαριές [ Σκάλα ( Αμμούδες
20.11] Θεολόγος [ Παλάτια – Αστρίδας
20.12] ….. -//- ….. [ Τρίκορφο = απαλλοτρίωση απο Στρατό
6] αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης
11.11] Λιμενας [ συμπληρωματικη στοΟΤ-21 = αρχαιολογια
11.12]    -//-      [ ΟΤ 15 & 17
9] διάφορα
1.1] νησίδα [ ιδιοκτησία
2] οικισμός
3] οικοδομικός συνεταιρισμός
4.1] εκτός σχεδίου [ δόμηση
2] Υπουργείο
11] διάφορα

11] όψεις κτιρίων
12] καταπατήσεις
13] κτηματολόγιο
14] εκπομπή ρύπων από βιομηχανίες
15] μητρώο (1-μελετητων)(2-κατασκευαστων)(3-τεχνικων επαγγελμ)
16.1] μελέτη [ περιβαλλοντικών επιπτώσεων
17.1] δημόσια σύμβαση =ιδε υΟ-9.21
18.1] απόβλητα [αποτέφρωση
18.2]       -//-      [ υγειονομική ταφή
18.3.1]    -//-      [ λύματα ( διάθεση
19.1] σεισμός [ δάνειο
20.1] οικισμός [ παραδοσιακός
21] δημόσια έργα
21.2]       -//-         [ εργοληπτικές επιχειρήσεις ( μητρώο ( εγγραφή –κατάταξη
22.11] υποδομές [ αντιπλυμηρική προστασία
22.12.1]  -//-        [ οδοί ( συντήρηση
12] περιβαλλοντικά Ευρωπαΐκά Προγράμματα
11.1] κίνητρα [εξοικονόμηση ενέργειας & ….. κεντρ θέρμανσης κτιρίων
12] EMAS
13] οικολογικό σήμα Eco-Label
14] ecoculture –οικολογικό πρόγραμμα στη Θάσο
15] Ευρωμεσογειακή Συνεργασία -SMAP
16] ε.π. Καθαρές Ακτές
17.1] Habitat Agenda [ ολοκληρωμένα προγράμματα για βιώσιμες πόλεις
18] Σχέδιο δράσης “Ενέργεια 2001”
19] Φύση 2000
20] σύμβαση Ramsar
21.1] Πτηνά [ Πουλιά του Αιγαίου
21.2]   -//-    [ Ορνιθολογική Εταιρεία
22.1] LIFE [ Φύση
22.2]  -//-   [ Περιβάλλον
22.3]  -//-   [ τρίτες χώρες
23.1] ΕΤΕΡΠΣ [ διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
23.2]      -//-      [ περιβαλοντικές παρεμβάσεις τοπικής εμβέλειας
23.3]      -//-      [ περιβαντολογική προστασία & βιώσιμη ανάπτυξη
24] ΕΡΜΗΣ
25.1] θάλασσα [ ρύπανση
26] εθελοντική εργασία για το περιβάλλον
27] Βιώσιμη ανάπτυξη Ελληνικών Ακτών & νησιών
13] εναλλακτική διαχείριση
1] μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων
2] οχημ τέλος ζωής &χρησιμ ανταλλ –απενεργ καταλ μετατρ
3] αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού & ηλεκτρον εξοπλισμού
4] συσκευασίες &τα απόβλητα συσκευασιών
5] ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές
6] χρησιμοποιημένα λιπαντέλαια
7] απόβλητα εκσκαφών ,κατασκευών ,υλικών κατεδάφισης
8] έντυπο υλικό
3] Νομοθεσία
1] Κωδικοποίηση Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας
2.1] κανονισμός [ οικοδομικός
2.2]        -//-        [ αντισεισμικός
2.3]        -//-        [ εγκατ υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχ-βιοτ
2.4]        -//-        [ ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
3.1] κώδικας [ βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας
3.2]     -//-      [ αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων
4.1] χωροταξικό πλαίσιο [ τουρισμό
4] Πολεοδομια
1] αυθαίρετα

1.1] πρόστιμα ( διακανονισμός
2] προσωρινή σύνδεση με δίκτυα ΔΕΗ –Ύδρευσης
3.1] χαρακτηρισμός ( νέων
3.1.1]       -//-               -//-    [ πρόστιμο
4] ρύθμιση
2] δόμηση 
1.1] συντελεστής [ ορισμός
1.2]      – // –         [ μεταφορά
2.1] άδεια [ έγκριση εργασιών αντ’ αυτής
2.2]   -//-   [ έκδοση
3.1] όροι [ γηπέδων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων & προ 1923 οικισμών
4.1] υπέρβαση [ τακτοποίηση
3] χρήση
1.1.1] αλλαγή [ αυθαίρετη ( νομιμοποίηση
2] ορισμοί
9] διάφορα
1.1] ΑΜΕΑ [ σχεδιασμός –πρότυπα
2.1 ] ακίνητο (κυριότης
3.1] parking [ πόλη
4.1] ημιυπαίθριοι-κλπ [ τακτοποίηση