α = αλιεια

1ος Αξονας : Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου
1] Οριστική παύση δραστηριοτήτων ……. pdf
2] Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων
3] Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και (….. μπλα μπλα … ) …… pdf
4] Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας
5] Κοινωνικοοικονομικές αποζημιώσεις για διαχείριση στόλου

2ος Αξονας : Υδατοκαλλιέργεια , …. μεταποίηση & εμπορία
1] Υδατοκαλλιέργεια …. pdf   
2] Αλιεία εσωτερικών υδάτων
3] Επενδύσεις μεταποίησης και εμπορίας …. pdf  

3ος Άξονας : Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος
1] Συλλογικές δράσεις
2] Μέτρα προστασίας ( … μπλα μπλα …. )
3] Αλιευτικοί λιμένες , τόποι εκφόρτωσης , καταφύγια …. zil.doc
4] Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης
5] Πιλοτικά σχέδια
6] τροποποίηση αλιευτικών σκαφών για άλλες δραστηριότητες

4ος Άξονας : Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών
1] Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών