κ=ΕΣΠΑ-ψηφΣ.

H θέση της Ελλάδας στις τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, συγκρινόμενη τόσο με τις χώρες της ΕΕ-25 όσο και παγκοσμίως, κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα επιθυμητά. Το χαμηλό σημείο εκκίνησης για τις νέες τεχνολογίες αποτελεί την κύρια αιτία για την οποία απαιτείται η επίτευξη Ψηφιακού Άλματος , προκειμένου να ανακτηθεί ο χαμένος χρόνος & να αξιοποιηθούν οι νέες ΤΠΕ ( = τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών ) δυναμικά μεσω των κατωθι 2 στόχων :
Στόχος 1 = Βελτίωση παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ = 402 εκ €
Στόχος 2 = ΤΠΕ & βελτίωση της ποιότητας ζωής = 442 εκ €
Η ΕΟΚικη συνδρομη στα 1,147 εκ € του ε.π. είναι 402 & 442 = 860 €
Το εγκεκριμένο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση συνιστά μια ολοκληρωμένη δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων = Νήματα Δράσεων . Τα Νήματα που αντιστοιχίζονται σε στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής είναι:
1ο νήμα = Ψηφιακή Γνώση ( ψηφιακή πρόσβαση σε περισσότερη γνώση, πέρα και πλέον της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας . Το συγκεκριμένο νήμα δεν αφορά μόνο σε μαθητές ή φοιτητές, αλλά και σε εργαζόμενους, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε καθέναν που είτε παράγει, είτε διαχειρίζεται είτε αναζητά με ψηφιακό τρόπο γνώση )
2ο νήμα = Ψηφιακός καταναλωτής ( ενίσχυση των καταναλωτών, ώστε να μπορούν να αγοράζουν ηλεκτρονικώς φθηνότερα και καλύτερα προϊόντα αλλά και να ενημερώνονται καλύτερα για τις επικρατούσες τιμές. Παράλληλα περιλαμβάνονται δράσεις ηλεκτρονικού εμπορίου για επιχειρήσεις, αλλά και δράσεις για ΜΚΟ και φορείς του δημοσίου )
k2 = Digi Lodge …… doc
k3 = Digi Retail ..οδΥποβ. pdf  …οδΑξιολ…. pdf  … οδΥλοπ…. pdf
3ο νήμα = Ψηφιακή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ( ηλεκτρονική παρακολούθηση & πρόληψη καταστροφών στο φυσικό περιβάλλον, ψηφιακές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας , παρακολούθηση ενεργειακής απόδοσης , πολιτική προστασία κλπ )
4ο νήμα = Ψηφιακή Ασφάλεια ( ενίσχυση εμπιστοσύνης πολιτών & επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά μέσα και την ψηφιακή ασφάλεια )
k1 = e-Security …….. doc
5ο νήμα = Ψηφιακή Υποστήριξη της Εργασίας ( αναζήτηση , πρόσβαση με αποδοτικότερο τρόπο , αποτελεσματικότερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς , προσφορά από επιχειρήσεις κλπ )
6ο νήμα = Ψηφιακή Υποστήριξη του ‘Ευ ζην’ ( δράσεις που συμβάλουν στην ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό, την υγεία καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών, εξοικονομεί χρόνο και τους διευκολύνει στις καθημερινές τους ψυχαγωγικές ή άλλες δραστηριότητες )
7ο νήμα = Ψηφιακή Υποστήριξη κοινωνικής & οικονομικής ενσωμάτωσης ( μη-προνομιούχων κοινωνικών ομάδων καθώς & ομάδων πολιτών που εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην Ψηφιακή Ελλάδα . Επίσης ενισχυση συμμετοχής πολιτών σε δραστηριότητες & τοπικά δρώμενα )
8ο νήμα = Ψηφιακή Υποστήριξη της επιχειρηματικης Εξωστρέφειας ( εκτός των παραδοσιακών τοπικών αγορών αλλά και εκτός Ελληνικών συνόρων και παράλληλη ενίσχυση της δικτύωσης και της επικοινωνίας με τους Έλληνες της διασποράς )
9ο νήμα = Ψηφιακή Περιφέρεια ( πολύ εξειδικευμένες τεχνολογικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, που αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να αναδείξουν ή να αξιοποιήσουν πολύ συγκεκριμένα και ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά που δεν απαντώνται σε άλλες περιοχές καθως και τοπικών ιδιαιτεροτήτων & συγκριτικών πλεονεκτημάτων )