219α07 = πολίτης εν 200 = για 2004

………………………………………………………..………………………

…… ΙΔΕ στο 219 ……………….….

2019-07/08-Α

2019-07/08-Γ1

2020(01/01 έως 02/02)

2020-02-20

2020-04-28

… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”  …..

… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”  ….. = συνολικός πίνακας ενημέρωσης

…υπεύθυνη δήλωση επιδιόρθωσης…

2021-04-24 …………  αυτονομήθηκε

…… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219α07”  …..

277β ( 2021-5ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

     00.00’ : αναλύοντας μία κληρονομιάς αποδοχή του 1ου του 2004

           Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

     των κάτωθι καταχωρίσεων στο XLs-θεμέλιο [218]

18.00’ : 11ος υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων – ντιΜιΧο [219γ12 = 219δ6]

          στήλη S – **25β** = αντίγραφα ΚΛΠ συνημμένα , από αρχείο = 22€

          στήλη Τ – **26** = χαρτόσημα μεταγραφής = 5€

          στήλη U – **27** = χαρτόσημα δήλωση φόρου Δ.Ο.Υ.

          στήλη V – **27α** = αιτήσεις & πιστοποιητικά , ΤΑΠ , κλπ = 118€

          στήλη W – **27β** = υπεύθυνες δηλώσεις = 29€

          στήλη Χ – από *7α*+*7β*+*7γ* 5ου υποΠίνακα – ‘’αντίγραφα’’ =12€

                ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ = συν (+)  188€ , για τελικό πίνακα ‘’πολίτης εν-200’’

              ……………………

00.00’ : εν έτι 2004 [219α17] , καταχωρώντας στον 1ο , ανοίγουμε έναν φάκελο κληρονομιάς αποδοχή ..///.. 35.00’ : ο αγώνας του συμβολαιογραφείου μέχρι το ‘’προς’’ να οριστικοποιηθεί ως συμβόλαιο {υπάρχει κληρονομιάς αποδοχή που ξεκίνησε το 2003 & τελείωσε το 2016}

…………

02.02’ : 13ος υποΠίνακας = φάκελος ..///.. διάταξη εγγράφων φακέλου συμβολαίου = πληρωμές ΤΑΝ , μεταγραφή , σημειώσεις με ποσά , συμβόλαιο , αντίγραφα αρχείου (ή άλλων συμβολαιογράφων) , πολιτών διάφορα , Δ.Ο.Υ έγγραφα , υπηρεσιών διάφορα , έγγραφα επιστημόνων πολυτεχνείου (= πατσαβούρες) ..///..  13.0’ : έχει 7 αντίγραφα στον φάκελο ;;!!! (πολλά τα έφερα εγώ πίσω από εκεί που χρειάστηκαν) ..///.. 40.00’ : βρήκα στον φάκελο ένα έγγραφο που ΔΕΝ το αναφέρει στο συμβόλαιο

………

03.33’ : 2ος υποΠίνακας = δικαιώματα ..///.. από 1998 , τα δικαιώματα επί αυτής = 2,93 έως 29,35) ..//.. 09.00’ : αυτό το διάστημα η μαμά σας , η ΑΓΑΠΕ , χρεώνει αντίστροφα 1] πάγια = 8,8 & 2] πάγιο αναλογικής = 10,56 ..///.. εν έτι 2004 ΔΕΝ χρεώνει το πάγιο της αναλογικής (στο 2005 το χρέωνε) ..///.. 11.33’ : σε αυτήν την κληρονομιάς αποδοχή , χρεώνει το 25% (σε σχέση με 2022) ..///.. 15.51’ : χρεώνει παραπάνω 16€ στα δικαιώματα ..///.. 29.49’ : απορώ γιατί η κληρονομιάς αποδοχή ΔΕΝ είναι αναλογική !!

…………..

05.00’ : 4ος υποΠίνακας = πολλαπλές – πολυπρόσωπες ..///..  ΔΕΝ χρεώνει πολυπρόσωπες (= 74€)

 ……..

06.06’ : 5ος υποΠίνακας = αντίγραφα ..///.. βάζει 6 αντίγραφα (προσθέτω 1 για την μεταγραφή) ..///.. 22.22’ : αντίγραφα από αρχείο (πρώην συμβόλαια , φωτοτυπίες εγγράφων από παλιά συμβόλαια , πιστοποιητικά μεταγραφής 2

…………

18.00’ : 11ος υποΠίνακας (= βιβλίο εσόδων) στήλες (S-T-U-W-X-Y =) 219δ6 (= ντιΜιΧο) = ΑΝ ήταν επί διαθήκης , θα είχε σε φωτοτυπίες ή έγγραφα : την διαθήκη , πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Θάσου (αίτηση – πήγαινε/έλα) , πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Καβάλας (αίτηση – πήγαινε/έλα) , δημοσίευση διαθήκης (αίτηση – πήγαινε/έλα) ..///.. 33.00’ : στήλη Κ = η μαμά χρέωσε 139,53€ (τα 21,12 = ταμεία & για χαρτόσημα = 3,50€) ..///.. για τροποποίηση συμβολαίου 1] στήλη Ν = για συμβολαιογράφο = 178,20€ , συν (+) 2] στήλη Ο = ταμεία = 21,12€ , συν (+) 3] στήλη R  (= στήλες S+T+U+V+W+X) = ντιΜιΧο = 188,41€ . ΣΥΝΟΛΟ = 387,73 . ΑΡΑ έπρεπε να χρεώσει 527,26€ {= 28%} ..///.. 36.36’ : 219δ6 (= ντιΜιΧο) = 1] στήλη S – **25β** = αντίγραφα ΚΛΠ συνημμένα , από αρχείο = 22,61€ , 2] στήλη Τ – **26** = χαρτόσημα μεταγραφής = 5,30€ , 3] στήλη U – **27** = χαρτόσημα δήλωση φόρου Δ.Ο.Υ. , 4] στήλη V – **27α** = αιτήσεις & πιστοποιητικά , ΤΑΠ , κλπ = 118,51€ , 5] στήλη W – **27β** = υπεύθυνες δηλώσεις = 29,07 , 6] στήλη Χ – από *7α*+*7β*+*7γ* 5ου υποΠίνακα – ‘’αντίγραφα’’ =12,9€ . ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ = συν (+)  188,61€ , για τελικό πίνακα ‘’πολίτης εν-200’’ ..///.. 41.00’ : διάβασμα συμβόλαιο & εξαγωγή δεδομένων 1] έγγραφα από αρχείο , 2] υπεύθυνες δηλώσεις , 3] τοπογραφικά , 4] πιστοποιητικά , 5] έγγραφα αναδασμού , 6] πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Θάσου , 7] πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – Καβάλας , 8] ΤΑΠ δήμου Θάσου {σε ΟΛΑ = αίτηση + πήγαινε/έλα} ..///.. 52.00’ : στήλη Κ = η μαμά χρέωσε 131,85€ αντί 527,26€ {δηλαδή το 28%}

……

23.23’ : 6ος υποΠίνακας = μεταγραφή (& Θάσου & Θεσσαλονίκης) {αίτηση , περίληψη , συμβόλαιο , εκτίμηση Δ.Ο.Υ. κλπ συνημμένα , ΟΛΑ χαροσημασμένα)} , {{έγινε μετά από 2 έτη}} ..///.. 27.00’ : εν έτι 2004 , υπάρχει στην 1η σελίδα (επάνω δεξιά) του συμβολαίου του αρχείου , η σφραγίδα ‘’περί μεταγραφής’’ {στήλες W-X-Y-Z-AA = τόμος –Αα- ημερομηνία – παρατηρήσεις}

……

24.24’ : 7ος υποΠίνακας = προς Δ.Ο.Υ. ..///.. & Θάσου & Θεσσαλονίκης (φύλλα 4*3Α3 + 2*Α4) , πήγαινε/έλα {από 2012 στην Καβάλα} ..///.. 28.48’ : διπλή κοστολόγηση

……..

32.32’ : 9ος υποΠίνακας = ταμεία (ΤΑΝ-ΤΑΣ)

……..

39.00’ : κεντρικός πίνακας στήλη Κ = εκτός έδρας/γραφείου {Θεολόγος = 14,67€}

youtu.be/BHNbSVc1Dek

281β ( 2021-4ος ) ………………………….

σε ένα συμβόλαιο του 2004 { 1 ώρα καταχωρήσεις στο 218 = XLs-θεμέλιο}

     10’ θέλω για ένα συμβόλαιο του 2020

youtu.be/QEwVC2uJJNc

284β ( 2021-5ος ) ………………………….

219γ12 = ντιΜιΧο – εταιριών

κατά την καταχώρηση του 1ου του 2004 στο 218 = XL/s θεμέλιο

      μιας εξόφλησης από εταιρεία (πάγια πράξη)

      χρέωσε η μαμά 34,81€ ,

      έπρεπε 61,18€

          συν (+) ντιΜιΧο = 186€

στα 25 έτη η ΑΓΑΠΕ έκανε 500 συμβόλαια με εταιρίες

      ΔΕΝ χρέωσε 50.000€

youtu.be/L0JOVlyBurg

284γ ( 2021-5ος ) ………………………….

      καταχωρώντας στο XL/s θεμέλιο[218] σε ΟΛΟΥΣ τους υποΠίνακες

             τον 1ο του 2004

μια ‘’αγοραπωλησία ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου ΜΕ αρραβώνα 4.000€’’

      ‘’αγοραπωλησία’’ 26.400€ στο βιβλίο συμβολαίων

      ‘’αγοραπωλησία’’ 26.400€ στο συμβόλαιο – τίτλος πράξης

      ‘’αγοραπωλησία’’ 26.400€ στην μηνιαία κατάσταση

             με υπερβάλλον ΤΑΝ & ΤΑΣ

      ΟΡΘΗ αξία πράξης = 22.400€ [283ω10]

      ‘’αγοραπωλησία’’ 26.400€ στο πόρισμα του ελέγχου ΤΑΝ

             ΑΝ διάβασε το συμβόλαιο = ΔΟΛΟΣ [281υ]

             ΚΑΚΩΣ υπερΚαταλογιστήκανε σε κ-18 [282λ] = 600€

      στο τέλος του συμβολαίου ,στην εξαγωγή ποσών πληρωμής από πολίτη

             η μαμά αναφέρει ‘’αφαιρούμε τον αρραβώνα’’

      στο XL/s θεμέλιο[218] {9ος υποπίνακας ‘’ταμεία –καταστάσεις’’

             ο έλεγχος ζητάει 29,38€ , ενώ έπρεπε 28,17€

             η μαμά βάζει στην κατάσταση μηνός 29,38€ , ενώ έπρεπε 28,17€

…………………………….

07.00’ : στις πληρωμές με κατάσταση μηνός , το ποσό του ‘’283ω10’’ , το καταχωρώ ΑΜΕΣΑ ως αφαιρετέο στα κ-15-17 στον πίνακα ‘’291=ΔΙΚΗ’’

youtu.be/wph0jxXD1J8

284δ ( 2021-4ος ) ………………………….

καταχωρώντας τον 1ο  του 2004 ( = 219α17 )

…………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

290η ( 2021-5ος ) ………………………….

33.00’ : Δ.Ο.Υ. = ΚΑΜΙΑ βεβαίωση ταμείων , από 1998 έως 2013 , να αφαιρεθούν από εισοδήματα . ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΨΩ ΕΓΩ & νύχτα & μέρα

youtu.be/CplYNFcmvMo

426γ ( 2022-9ος-04) ………….…………

00.00’ : καταχωρήσεις δεδομένων έως & 2009

youtu.be/b-J5-v3s4s0

427γ ( 2022-9ος-06) ………….…………

05.15’ : 299-241θ2α = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΦΠΑ …///… …) , {10.00’ : πλέον σε κάθε έτος , -‘’οικιοθΑποκΑσ’’ , εμφανίζεται η τροποποιημένη κατάσταση {άπειρα έγγραφα ΜΗ καταχωρημένα , π.χ. …} , {2010} , {όσο κατεβαίνουν τα ‘’μπάζα’’ στο αρχείο , τόσο θα μειώνεται η πραγματική οφειλή ΦΠΑ & φόρου}

…………………..

11.00’ : 2010 -‘’οικιοθΑποκΑσ’’ {αλλαγή βιβλίων εσόδων (καταχωρούσα τα ταμεία)} , {βιβλίο εξόδων {καταχωρούμε & τα ΤΑΜΕΙΑ)} , {βεβαιώσεις ΤΑΝ-ΤΑΣ (ΠΟΤΕ δεν είχαμε έως 2013)}

youtu.be/GSF1UZQwnds

430ε ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

13.13’ : 241ι24β = ΔΟΛΟΣ = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός της επιχειρηματικής ζημιάς του συζύγου {zηλ = ως ΜΗ ενταγμένος στο σύστημα , έσκιαζα μύγες για πολλά έτη , ΚΑΙ φτύνοντας αίμα κατάφερα να δημιουργήσω σιγά σιγά το πελατολόγιο μου} , {φυσικά ήμουνα συνεχώς αρνητικός στο εκκαθαριστικό} , {……………………) , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού (έως χρήση 2020) στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ΟΥΤΕ γινόταν καταχώρηση της ζημιάς , στο επόμενο έτος}

youtu.be/rPVX-uXEawY

430κ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

          00.00’ : προς ΑΑΔΕ , υποκατάστημα καβαλας

            ……………………

09.29’ : 299-241β = έλεγχος 2013 & 2017 { θέλω ΠΙΣΩ τα ΚΑΚΩΣ  κατασχεμένα βιβλία εσόδων-εξόδων , των ετών 1998 έως 2010 [244(α-β)]} , {βαλίτσα με ΟΛΑ τα έγγραφα 1998 έως 2013 στην κομοτηνη} , {έλεγχος 2013} , {κατάθεση φορολογικών δηλώσεων = (6/7/2013 για 2010) , (2012/11ο για 2011) , (2013/11ο για 2012)} , {κομοτηνη την επόμενη του ελέγχου , βαλίτσα , κ. Παπαοικονόμου} , {2017 , ανακοίνωση Δ.Ο.Υ. καβαλας για αποπεράτωση ελέγχου του 2013} , {ΔΕΝ έχουμε έγγραφο του 2013/9ο (οίο αφήνει ο κάθε έλεγχος με υπογραφή παραλαβής από ελεγχόμενο) = ΤΟ ΘΕΛΩ} , {ΔΕΝ έχουμε έγγραφο του ΣΔΟΕ προς ΑΓΑΠΕ με αποτέλεσμα του ελέγχου του 2013/9ο (αν υπάρχει ΤΟ ΘΕΛΩ)} , {ΘΕΛΩ ότι έγγραφο στείλατε (ως ΣΔΟΕ) στην εισαγγελία (2013/9ο)} , {ΘΕΛΩ ότι έγγραφο συνόδευε την παραπομπή της υπόθεσης (μαζί με την βαλίτσα) από κομοτηνη σε καβαλα (2013/12ος)} ..///.. 23.00’ : αναφορά εγγράφου ΣΔΟΕ προς Δ.Ο.Υ. καβαλας περί 2005 & 2006 {ανακριβή τα 100.000€  τζίρος στο καθένα} , {πρέπει να είναι κοντά στα 83.000€ το καθένα} , {έτη σε καθεστώς περαιώσεων (= 8.000€ = φέρτε τα ΠΙΣΩ)} , {θα συνεχίσω ΑΦΟΥ καταχωρήσω 2011 & 2012} , {ΑΠΑΙΤΩ αντιπαράθεση με τους ελεγκτές του 2013} , {αυτό είναι το 1ο βίντεο (όταν τελειώσω με 2011 & 2012 , θα αντιπαραβάλλω τα δεδομένα με τα λεγόμενα σας) & θα στείλω το 2ο βίντεο}

youtu.be/qkBiUtpnmXY

432β ( 2022-9ος– 16) ………….…………

13.23’ : e mail ‘’προς ΑΑΔΕ-2’’ 2022/09/16 =  ΓΕΙΑ . Έχουν γίνει τα κάτωθι αιτήματα στο taxisNET (zηλ) , (δυστυχώς , σε λάθος τμήμα , και λάθος αιτιολογία) ..///.. αίτημα 1698550/20220916/5321 {2. ΑΠΑΙΤΩ ΟΛΑ τα βιβλία εσόδων – εξόδων της κ. Τερζίδου από 1998 έως και 2010 (χρήση) , να επιστραφούν ΑΜΕΣΑ . 2.1] ΔΕΝ ήταν κατασχεμένα (2013 έλεγχος από ΣΔΟΕ ΚΑΙ απόνερα του) , 2.2] ΔΕΝ έχετε δικαίωμα να τα ακουμπάτε , καθώς υπάρχουν περαιώσεις . Επίσης και ότι έγγραφο των ανωτέρω ετών}

youtu.be/TXLuEBeudnM

……………….

2022-10-22 ……  κανονική κατάσταση …..” 291 οικιοθΑποκ 2004 ”…..

       ΙΔΕ την πορεία έν έτι 2004 περί κ-15-17-18 & ΤΑΣ στο ‘’291-ΤΕΜΠΜΕ’’

……………….

458δ ( 2023-01ος-14) ………….…………

00.00’ : 299 -πίνακας δίκης ΦΠΑ {έχουν μειωθεί σε ΟΛΑ τα έτη , τα ποσά των τροποποιημένων εκκαθαριστικών , λόγω αυξημένων ποσών κάποιων κωδικών , αλλά & λόγω νέων κωδικών (γεγονός που αποτυπώνεται στα τροποποιημένα XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ [οία & θα ανεβούν στο www.zil8 υποσελίδες του ‘’200’’])}

youtu.be/Uux09eJQj7U

463γ ( 2023-02ος-06) ………….…………

08.48’ : 272 = αρχείο – μπάζα – XLs ‘’απολεσθέντα’’ {βρήκα σύμβαση με b-logika & το ετήσιο τιμολόγιο για 2007 = 457€ (από 1999 πληρώνει κάθε έτος , ΑΡΑΓΕ καταχωρηθήκανε ;)} , {ΔΕΝ έχω τα βιβλία (=ΚΑΚΩΣ κατασχεμένα) έως 2012}  , {12.42’ : θα περασθεί στα βιβλία εξόδων του 2007 κατά την τροποποίηση του έτους}

…………..

18.50’ : 219δ6 = ντιΜιΧο – ενημερότητες (φορολογική & ασφαλιστική) , {προχτές , ‘’e’’ ,  29 έγγραφα (3 ώρες (30 ημέρες πριν με χαρτιά – ΕΛΤΑ)} , {τα χρεώνει;;; (μέχρι 2021 ΔΕΝ τα χρέωνε)} , {άμεση η ενημέρωση των πληρωμών στις υπηρεσίες} , {πελάτες της ΑΓΑΠΕ , 23 έτη , θυμηθείτε , ΑΝ ποτέ σας χρέωσε φωτοτυπίες , φωτοτυπίες αρχείου , ενημερότητες , ΕΝΦΙΑ , ψυχανάλυση , κόστος συμβολαίων (= των ‘’ΠΡΟΣ’’) , κλπ , κλπ ΝτιΜιΧο}

youtu.be/k3f5XZ_19Po

…………………….… ενημέρωση ”219α07”..